صفحه اصلی

benchinspring

به اعتقاد كارشناسان 50 درصد تمام گونه هاي گياهي و جانوري در طول 50 سال آينده از روي زمين محو و نابود مي شوند اما با اين حال ما هنوز دانش دقيقي نسبت به تعداد گونه هاي جانوري و گياهي در كره زمين نداريم. هرچند هزاران سال است كه ميليونها مخلوق ديگر بطور مشترك با انسان در كره زمين زيست مي كنند، اما دانش ما درباره همسايگانمان در زمين به نحو تعجب برانگيزي ناچيز است. به عنوان مثال ما دقيقا نمي دانيم كه چند نوع گونه گياهي و جانوري در كره زمين زندگي مي كنند. چنین تخمين زده مي شود كه چيزي در حدود 5 تا 10 ميليون گونه مختلف جانوري و گياهي در زمين زندگي مي كنند اما علم بشر توانسته است تا كنون تنها دو ميليون نوع از آنها را شناسائي كند. شايد شمارش انواع مخلوقات موجود در كره زمين مهمترين كار نباشد اما علم كشف، توصيف و طبقه بندي موجودات زنده اساس درك حيات در اين سياره است. دانستن اينكه در كره زمين چه نوع و چه تعداد گونه هاي مختلف زيستي وجود دارد مي تواند به افزايش سواد جامعه درباره زيست شناسي كمك كند و در آن صورت ما بهتر مي توانيم تاثيرات منفي فعاليتهاي انسان بر روي ديگر موجودات زنده را درك كنيم.