زیفاکتینوس

زیفاکتینوس، ماهی شعاع شمشیری / Sword-ray / Xiphactinus

او ماهیان بزرگ دیگر را شکار می کرده و قادر بوده حتی موجوداتی با طول بیش از 2 متر را نیز بطور کامل ببلعد با اینهمه خود توسط کوسه های ماقبل تاریخ شکار می شده است.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.