Sir David Attenborough

سِر دیوید آتنبرو Sir David Attenborough

از جمله سرگرمی های دیوید در کودکی، جمع آوری فسیل و سنگ بود، تا جایی که حتی در هفت سالگی بخاطر موزه کوچک سنگ و فسیلش تشویق نامه هم دریافت کرد. چند سال بعد، یکی از خواهر خوانده هایش، یک قطعه کهربا به وی داد که پر از موجودات ماقبل تاریخ بود. شاید آن قطعه کهربا، خود باعث شد تا حدود 50 سال بعد در سال 2004، دیوید آتنبرو مستند ” کهربا، ماشین زمان The Amber Time Machine ” را بسازد.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.