توکان توکو

توکان توکو / Toco Toucan / Ramphastos toco

این پرنده یا به صورت جفت دیده می شود و یا در گروه های کوچک به سر می برد. اغلب در کشتزارهای نارگیل و نیشکر و نیز در زیستگاه های طبیعی توکان ها یافت می شود. این پرنده اخلاقاً محتاط نیست و حتی برای دزدیدن غذا به داخل منازل می رود. حیوانات خانگی را نیز آزار می دهد.