کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2669
میسیستوتراچلوز اپیروز ، گردن دراز بلند پرواز / soaring, long-necked / M. apeoros
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382471048.jpg]
میسیستوتراچلوز اپیروز ، گردن دراز بلند پرواز / soaring, long-necked / Mecistotrachelos apeoros


سلسله: Animalia

[align=right]شاخه: Chordata [
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3001
مورچه خوار پوزه دراز تیغ دار / long-nosed spiny anteater / Zaglossus bruneiji
نام علمی: Zaglossus (Tachyglossidae) bruneiji
 
اسامی عمومی: long-nosed spiny anteater ( مورچه خوار پوزه دراز تیغ دار )
 
Long-beaked echidna, long-nosed echidna, New Guinea long-nosed echidna    اکیدنه دماغ دراز گینه نو
 
[align=
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2521
ماکروکینیا ، پستاندار گردن دراز / Long-necked mammal / Macrauchenia
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383627936.jpg]
ماکروکینیا ، پستاندار گردن دراز / Long-necked mammal / Macrauchenia


سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : litoptema

خانواده : Macraucheniidae

جنس: Macrauchenia

گونه : سه گونه شنا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2895
لودویژیای منطقه لانگ بیچ / Long Beach primrose / ludwigia brevipes
نام علمي : ludwigia brevipes

نام عمومی : Long Beach primrose ( پامچال منطقه لانگ بیچ )

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383814791.jpg]
[color=
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3277
تانیستروفئوس ، آن که گردن دراز است / Long Necked One / Tanystropheus
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384270114.jpg]
تانیستروفئوس ، آن که گردن دراز است / Long Necked One / Tanystropheus


سلسله: Animalia

شاخه: Chordata

[align=right]
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2281
بروچیس باله بلند / Long-finned Brochis / Brochis multiradiatus
نام علمی: Brochis multiradiatus

اسامی عمومی: Long-finned Brochis - Hognosed Brochis ( بروچیس باله بلند )

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385960660.jpg]
بروچیس باله بلند / Long-finned Brochis / Brochis multiradiatus


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی ؛ اکوادور ، بخش غربی رودخانه آمازون
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2837
کوری راسویی دماغ دراز / Long-nosed Skunk Cory / Corydoras narcissus
نام علمی: Corydoras narcissus

اسامی عمومی: Long-nosed Skunk Cory ( کوری راسویی دماغ دراز )

Long nosed Arched Cory - Purus Cory - Narcissus Cory

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385972474.jpg]
کوری راسویی دماغ دراز / Long-nosed Skunk Cory / Corydoras narcissus


زیستگاه اصلی: آمر
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 6286
فیل ماهی پوزه دراز / Long-nosed elephant fish / Gnathonemus petersii
نام علمی: Gnathonemus petersii

نام عمومی: Long-nosed elephant fish (فیل ماهی پوزه دراز)

خانواده: Mormyridae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390661183.jpg]
فیل ماهی پوزه دراز / Long-nosed elephant fish / Gnathonemus petersii


زیستگاه اصلی: کنگو، نیجر

حداکثر اندازه: 25 تا 30 سانتی متر
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3563
چاقو ماهی دم دراز / Long tail knifefish / Sternopygus macrurus
نام علمی: Sternopygus macrurus

نام عمومی: Long tail knifefish  ( چاقو ماهی دم دراز )

خانواده: Sternopygidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391436531.jpg]
چاقو ماهی دم دراز / Long tail knifefish / Sternopygus macrurus

زيستگاه اصلي: آمریکای جنوبی (حوزه رود آمازون و اورینوکو )

[color=#3333ff]حداكثر اندازه: [/co
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4468
مورچه خوار فلس دار دم دراز / Long-tailed Pangolin / Uromanis tetradactyla
نام علمی: Uromanis tetradactyla / Manis tetradactyla

اسامی عمومی:  Long-tailed Pangolin ( مورچه خوار فلس دار دم دراز )

Black-bellied Pangolin

خانواده:  Manidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402174797.jpg]
مورچه خوار فلس دار دم دراز /  Long-tailed Pangolin / Uromanis tetradactyla

زیستگاه اصلی : کامرون، کنگو،