کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2362
میسیستوتراچلوز اپیروز ، گردن دراز بلند پرواز / soaring, long-necked / M. apeoros
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382471048.jpg]
میسیستوتراچلوز اپیروز ، گردن دراز بلند پرواز / soaring, long-necked / Mecistotrachelos apeoros


سلسله: Animalia

[align=right]شاخه: Chordata [
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2569
شاهین ماهی پوزه دراز / Longnose hawkfish / Oxycirrhites typus
نام علمی: Oxycirrhites typus

نام عمومی: Longnose hawkfish  (شاهین ماهی پوزه دراز)

[align=right]خانواده: Cirrhitidae[font=Tahoma][b][color=blue]

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382758730.jpg
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2519
مورچه خوار پوزه دراز تیغ دار / long-nosed spiny anteater / Zaglossus bruneiji
نام علمی: Zaglossus (Tachyglossidae) bruneiji
 
اسامی عمومی: long-nosed spiny anteater ( مورچه خوار پوزه دراز تیغ دار )
 
Long-beaked echidna, long-nosed echidna, New Guinea long-nosed echidna    اکیدنه دماغ دراز گینه نو
 
[align=
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2155
ماکروکینیا ، پستاندار گردن دراز / Long-necked mammal / Macrauchenia
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383627936.jpg]
ماکروکینیا ، پستاندار گردن دراز / Long-necked mammal / Macrauchenia


سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : litoptema

خانواده : Macraucheniidae

جنس: Macrauchenia

گونه : سه گونه شنا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2870
تانیستروفئوس ، آن که گردن دراز است / Long Necked One / Tanystropheus
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384270114.jpg]
تانیستروفئوس ، آن که گردن دراز است / Long Necked One / Tanystropheus


سلسله: Animalia

شاخه: Chordata

[align=right]
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4497
کوسه اره ای دماغ دراز / Longnose sawshark / Pristiophorus cirratus
نام علمی:  Pristiophorus cirratus

نام عمومی: 
Longnose sawshark  [color=#333399](کوسه اره ای دماغ دراز)[/
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2519
کوری راسویی دماغ دراز / Long-nosed Skunk Cory / Corydoras narcissus
نام علمی: Corydoras narcissus

اسامی عمومی: Long-nosed Skunk Cory ( کوری راسویی دماغ دراز )

Long nosed Arched Cory - Purus Cory - Narcissus Cory

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385972474.jpg]
کوری راسویی دماغ دراز / Long-nosed Skunk Cory / Corydoras narcissus


زیستگاه اصلی: آمر
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1998
کوری دماغ دراز شمالی / Northern Longnose Cory / Corydoras septentrionalis
نام علمی:   Corydoras septentrionalis

نام عمومی: Northern Longnose Cory   ( کوری دماغ دراز شمالی )

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386049340.jpg]
کوری دماغ دراز شمالی / Northern Longnose Cory / Corydoras septentrionalis


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ ونزوئلا و کلمبیا ( حوزه رودخانه ار
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5829
فیل ماهی پوزه دراز / Long-nosed elephant fish / Gnathonemus petersii
نام علمی: Gnathonemus petersii

نام عمومی: Long-nosed elephant fish (فیل ماهی پوزه دراز)

خانواده: Mormyridae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390661183.jpg]
فیل ماهی پوزه دراز / Long-nosed elephant fish / Gnathonemus petersii


زیستگاه اصلی: کنگو، نیجر

حداکثر اندازه: 25 تا 30 سانتی متر
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3090
چاقو ماهی دم دراز / Long tail knifefish / Sternopygus macrurus
نام علمی: Sternopygus macrurus

نام عمومی: Long tail knifefish  ( چاقو ماهی دم دراز )

خانواده: Sternopygidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391436531.jpg]
چاقو ماهی دم دراز / Long tail knifefish / Sternopygus macrurus

زيستگاه اصلي: آمریکای جنوبی (حوزه رود آمازون و اورینوکو )

[color=#3333ff]حداكثر اندازه: [/co