تایتانیس

تایتانیس، پرنده وحشت / Titanis, terror bird / T. walleri

چنین به نظر می رسد که دو جنس نر و ماده از نظر اندازه جثه با هم تفاوت داشته اند. با اینکه جمجمه این جانور یافت نشده اما به احتمال قوی، پرنده همانند وابستگانش، سری بزرگ و منقاری تبر مانند و تنومند داشته است.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.