سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر / Tiger’s eye stone

در برخی مناطق مثل آفریقا، از سنگ چشم ببر برای دفع سحر و جادو که به جادوی سیاه شهرت دارد استفاده می شود. کسانی که به نفرین اعتقاد دارند، اغلب این سنگ را نزد خود نگاهمیدارند. آنهایی که به وجود چنین انرژی هایی در این سنگ اعتقاد دارند، بر این باورند که سنگ را باید هر از گاهی از انرژی های منفی پاکسازی کرد.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.