ماهی چهار چشم

ماهی چهار چشم / Four-eyed fish / Anableps anableps

این ماهی در واقع دارای دو چشم است که بالای سر، به خوبی برجستگی یافته و به دو بخش تقسیم شده اند. بخش بالایی هر چشم برای دیدن در هوا و بخش پایین آن، برای دیدن در آب است. نوار سیاهرنگی این دو بخش را از یکدیگر جدا می کند. این ماهی بر روی آب چنان شنا می کند که سطح آب به نوار حایل بین دو بخش چشم می رسد و از این رو قادر است که هم طعمه خود را بر سطح آب جست و جو کند و هم طعمه دیگری را که نزدیک به سطح آب شنا می کند، ببیند.

برای مشاهده کامل مطلب، وارد لینک شوید.