خزه کریسمس

خزه کریسمس / Christmas Moss / Vesicularia montagnei

از این خزه برای پوشاندن چوب، صخره و سنگ و درنهایت ساخت دیوارهایی از خزه بهره می برند. ممکن است از آن برای مفروش کردن تانک نیز استفاده کنند اما به شما پیشنهادنمی کنیم چرا که ذرات و پسماندها را جمع می کند و به سرعت باعث جذب جلبک ها می شود.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.